Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU
Zahraniční obchod

Světový obchod

Světový obchod a export České republiky

Host: Ing. Ivan Kameník, Hospodářská komora Jihlava

Světové hospodářství

Česká republika není osamoceným ostrovem, ale je součástí světového, ale hlavně evropského ekonomického dění. Takže se musíme zcela určitě zabývat stavem a vývojem světového hospodářství.

Dovolte mi malý exkurz, abych posluchače uvedl do tématu našeho rozhovoru:

Světové hospodářství se po delší době velmi dobrého růstu potýká s několika problémy, které významně ovlivňují jeho chod.

Světové hospodářství může dokonce očekávat recesi-tedy záporný ekonomický růst. Tento vývoj odstartovala úvěrová krize v USA. Neochota bank v USA půjčovat peníze ohromila ekonomiku USA. Zpomalení zasáhne zcela určitě i Evropu. Do patnácti zemí měnové unie přitom směřují více než dvě třetiny českého exportu. Nezačínám příliš optimisticky, ale chci upozornit na to, co nás může v nejbližšch měsících potkat. Zvláště když je naše hospodářství významně závislé na exportu a tedy na stavu ostatních ekonomik.

Zatím se ale ČR nemusí obávat. Například zprávy z Německa jsou zatím povzbudivé;nezaměstnanost neroste a průmyslová výroba roste. Proto se zřejmě v nejbližších měsících hospodářské prognozy měnit nebudou- můžeme počítat s pětiprocentním růstem hospodářství. Zhoršení očekávejme na konci roku, nebo v příštím roce.

Obsah:
Co ovlivňuje současné světové hospodářství?
A co zmíněná potravinová krize?
Jak ovlivnil vstup ČR do EU náš export?
Pomoc státu českým exportérům?
Budoucnost českého exportu?
Jaké zlepšení podpory očekávají exportní firmy od státu?

Co ovlivňuje současné světové hospodářství?

Faktorů je celá řada, ale dva z nich vyčnívají nad ty ostatní: Jedná se o hypotéční krizi v USA a růst cen potravin prakticky v celém světě.

Realitou je, že dochází k drastickému omezování světového obchodu. Světová ekonomika roste pouze o necelá 4%. ČR poroste asi o 5%(vyjádřeno růstem hrubého domácího produktu), EU jen asi o 1 %, USA-tahoun světové ekonomiky jen o 0, 5%.

A hrozí stav, kdy s končí relativně dlouhé období bezproblémové integrační globalizace a státy se začnou uzavírat. Tím se může zpomalit mezinárodní obchod ve světovém měřítku.

A co zmíněná potravinová krize?

Ve světě v posledních dvou letech došlo k nárůstu cen základních potravin o desítky procent. V důsledku ohromného a neuváženého pěstování plodin pro výrobu biopaliv chybí pěstitelská plocha pro základní potraviny, obilí mnohé státy nakupují v zahraničí a chybí na domácích trzích. ceny pak stoupají velmi rychle.

V mnohých zemích již došlo k zákazu vývozu rýže a pšenice, zastavuje se tak mezinárodní obchod:

Určitá země neprodá obilí, nemá také příjem, za který by si koupila jiné zboží.

V konečném důsledku to znamená vlnu demonstrací v rozvojových zemích, v rozvinutých pak zvýšené ceny potravin nutí zaměstnavatele přistupovat na vyšší mzdy a roste inflace.

Potvrdila se liberální teze, že každý umělý zásah do přirozeného stavu trhu přinese ještě větší a závažnější poruchy hospodářství.

Závěrem k tomuto tématu chci říci, že světové hospodářství prozatím roste, ale čeká je těžší období s malým růstem a že světové hospodářství je relativně velmi zranitelné.

Export

Zabývám se na HK zahraničním obchodem a zvláště pak podporou exportérů z řad malých a středních podniků.

Zahraniční obchod je hybnou silou každé ekonomiky.

Pro ČR to platí dvojnásob, naše hospodářství je jasně exportní. Na druhé straně platí, že sebemenší problém v oblasti exportu má odraz na výkon hospodářství a tím i na ekonomickou úroveň obyvatelstva. Růst exportu nemá pozitivní dopady jen na bezprostředního exportéra. Umožňuje vznik nových pracovních míst, a to nejen u přímých exportérů, ale i v celé síti jejich domácích subdodavatelů i v řadě sektorů služeb. To vede k posilování zaměstnanosti a důchodů domácností, což je spojeno se zvyšováním poptávky a spotřeby s pozitivním dopadem na tempo ekonomického růstu.

Uvedu několik zajímavých čísel na vytvoření představy o stavu exportu ČR:

85% vývozu ČR jde do zemí EU, 70% veškerého vývozu ČR směřuje do Německa. Proto je německé hospodářství centrem našeho zájmu. Německo je také největším světovým vývozcem ale zároveň dvokou v importu.

5% do dalších vyspělých zemí světa a
10% do rozvojových států
Český export roste o 15% ročně!

Jak ovlivnil vstup ČR do EU náš export?

Po vstupu ČR do EU jsme mohli zaznamenat mimořádný zájem zahraničních firem o obchodní spolupráci s ČR. Pád bariér obchodu (cel, množstevních a jiných restrikcí apod. ), garantování solidního obchodního klimatu v ČR autoritou EU – to vše vedlo k prudkému růstu zahraničního obchodu ČR s EU a k velkému přílivu přímých zahraničních investic, které v České republice oceňují vysokou úroveň kvalifikace pracovní síly, dlouhodobé průmyslové tradice země, rozvinutou infrastrukturu, relativně nízké výrobní náklady a centrální polohu země v rámci Evropy. Ale to jsou informace, které jsou všeobecně známy.

Pomoc státu českým exportérům?

Česká republika prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí se snaží co nejvíce usnadnit cestu českým exportérům na zahraniční trhy a proto zřídila řadu institucí a organizací, jejichž pomoc mohou využít čeští exportéři, pokud se rozhodnou začít exportovat do zahraničí. Největší pozornost je zaměřena především na pomoc malým a středním podnikatelům, kteří co do počtu tvoří více než tři čtvrtiny exportujících firem, avšak na souhrnné hodnotě exportu se podílejí pouze 2 %.

Čeští podnikatelé mohou od roku 1997 využít služeb agentury CzechTrade, která byla zřízena proto, aby svými asistenčními a poradenskými službami doprovázela české vývozce při vstupu na zahraniční trhy. Nejvyšší přidanou hodnotou této instituce jsou zahraniční kanceláře ve 30 zemích světa, kam se mohou čeští podnikatelé obrátit z konkrétními dotazy. Pracovníci zahraničních kanceláří jsou profesionálové, kteří znají trh, jeho zvyklosti a specifika a mohou tak poskytnout podnikatelům aktuální a přesné informace dle jejich požadavků. Jaké jsou požadavky českých firem na podporu exportu?

Exportní firmy mají největší zájem o služby typu:

  • informace o trhu (to znamená o konkurenci, potenciálních obchodních partnerech, o charakteristiku trhu),
  • zajištění finanční podpory exportních zakázek (tím myslíme úvěrové pojištění, garance, prověření zákazníků-zde musím vzpomenout na dvě instituce, které mohou českému exportéru pomoci-jinak je to Česká exportní banka, která poskytuje úvěr pro případ exportu a pojišťovací společnost EGAP, která pojistí firmu proti nezaplacení jejích pohledávek v zahraničí. V podstatě zaplatí exportérovi a peníze žádá od zahraničního odběratele.
Budoucnost českého exportu?

Vycházejme ze současného stavu: samozřejmě v českém exportu převyšuje vývoz produktů automobilového průmyslu, ale zvyšuje se podíl strojírenských výrobků a napravuje se tak náš tradiční export. Vzestupnou tendenci mají elektrotechnika a elektronika, plasty a zvyšuje se export potravinářských výrobků. Významné jsou problémy kursů měn zemí, do kterých vyvážíme. Exportéři pak nemají zájem umísťovat své výrobky do dolarových oblastí, protože kursové ztráty jim snižují zisk z obchodu.

Zaznamenáváme snahy exportérů o vývoz do nových zemí EU-Bulharska a Rumunska, výzvou a šancí jsou trhy v Indii, Číně, Vietnamu a Rusku.

Zelena linka

Jaké zlepšení podpory očekávají exportní firmy od státu?

  • účinnější vyhledávání partnerů v zahraničí
  • Zmapování zahraničních trhů z hlediska platných zákonů v daném teritoriu a souhrnné zjištění
  • povinných povolení k průniku na zahraniční trh
  • pomoc při zapojení do aliancí
  • zjednodušení a urychlení vyřizování dotací
  • větší pomoc ze strany zastupitelských úřadů

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 05. 2008 | 7499 přečtení | Počet komentářů: 470 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Ing. Ivan Kameník
Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Daňový kalendář
<<prosinec
02.01.2018
Daň z příjmů
09.01.2018
Spotřební daň
20.01.2018
Daň z přidané hodnoty
22.01.2018
Daň z příjmů
24.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Energetické daně
25.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Spotřební daň
31.01.2018
Biopaliva
31.01.2018
Daň silniční
31.01.2018
Daň z nemovitých věcí
31.01.2018
Daň z příjmů
09.02.2018
Spotřební daň
15.02.2018
Daň z příjmů
15.02.2018
Daň z příjmů
20.02.2018
Daň z příjmů
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Energetické daně
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
28.02.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Odvod z loterií a jiných podobných her
12.03.2018
Spotřební daň
15.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Energetické daně
26.03.2018
Spotřební daň
26.03.2018
Spotřební daň
27.03.2018
Spotřební daň
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
09.04.2018
Spotřební daň
16.04.2018
Daň silniční
20.04.2018
Daň z přidané hodnoty
20.04.2018
Daň z příjmů
24.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Daň z hazardních her
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Energetické daně
25.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Spotřební daň
30.04.2018
30.04.2018
Daň z příjmů
10.05.2018
Spotřební daň
21.05.2018
Daň z příjmů
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Energetické daně
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z příjmů
11.06.2018
Spotřební daň
15.06.2018
Daň z příjmů
20.06.2018
Daň z příjmů
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Energetické daně
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Oznámení CRS (GATCA)
02.07.2018
Oznámení FATCA
10.07.2018
Spotřební daň
16.07.2018
Daň silniční
20.07.2018
Daň z přidané hodnoty
20.07.2018
Daň z příjmů
25.07.2018
Daň z hazardních her
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Energetické daně
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
30.07.2018
31.07.2018
Daň z příjmů
09.08.2018
Spotřební daň
20.08.2018
Daň z příjmů
24.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Energetické daně
27.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Spotřební daň
31.08.2018
Daň z nemovitých věcí
31.08.2018
Daň z příjmů
10.09.2018
Spotřební daň
17.09.2018
Daň z příjmů
20.09.2018
Daň z příjmů
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Energetické daně
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
30.09.2018
Daň z přidané hodnoty
01.10.2018
Daň z příjmů
10.10.2018
Spotřební daň
16.10.2018
Daň silniční
20.10.2018
Daň z přidané hodnoty
22.10.2018
Daň z příjmů
25.10.2018
Daň z hazardních her
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Energetické daně
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
31.10.2018
Daň z přidané hodnoty
31.10.2018
Daň z příjmů
09.11.2018
Spotřební daň
20.11.2018
Daň z příjmů
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Energetické daně
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
30.11.2018
Daň z nemovitých věcí
30.11.2018
Daň z příjmů
10.12.2018
Spotřební daň
17.12.2018
Daň silniční
17.12.2018
Daň z příjmů
20.12.2018
Daň z příjmů
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Energetické daně
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
31.12.2018
Daň z příjmů

Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací