Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU
Projekty a dotace EU

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

Grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina 

2) Celkový objem finančních prostředků:            2 300 000 Kč

Titul A: Webové stránky                                      300 000 Kč
Titul B: Bezpečnost a archivace dat                    1 000 000 Kč
Titul C: Virtualizace                                            800 000 Kč
Titul D: Vzdělávání v oblasti ICT                          200 000 Kč

(v případě, že finanční prostředky jednoho z titulů nebudou plně vyčerpány a v druhém titulu vznikne převis, je v kompetenci řídícího výboru rozhodnout o převodu těchto prostředků mezi jednotlivými tituly programu)
3) Vazba programu na Program rozvoje Kraje Vysočina:

Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura
Opatření 3.9: eGovernment
Opatření 3.10: ICT gramotnost a vzdělávání

4) Cíl programu:      

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání, zálohování dat a virtualizaci.

5) Popis a rozsah programu:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.

Zaměření jednotlivých titulů programu:

Titul A: Webové stránky – pokročilejší formy webů a používaných technologií se zaměřením na nadstavby a vylepšení (např. web 2.0, vkládání dynamických prvků, redakční systémy, užití aplikací informujících o agendách, zvýšení dostupnosti stránek pro postižené občany, externí / interní sekce, marketingové nástroje, interaktivní procházky, podpora Web 2.0 a HTML 5, integrace sociálních sítí, GIS, propojení s informačními systémy veejné správy, podpora mobilních zařízení, atd.), podpora souladu se standardem W3C a BFW (podpora pro nevidomé).
Všechny podpořené stránky musí splňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Titul B: Bezpečnost a archivace dat – zvýšení úrovně bezpečnosti ICT pomocí HW / SW / organizačních opatření, podpořena budou konkrétní opatření v oblasti antivirové a antispamové ochrany, aktualizace OS, síťová bezpečnost (firewally, IDS systémy, IPS, NAC a DLP – zejména v centralizovaném serverovém řešení), archivace a zálohování dat (HW a SW pro kontinuální zálohování popř. replikaci dat, zálohovací systémy apod.) a vnitřní síťová bezpečnost (centrální routery na lokálních sítích řešící bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC, techniky AAA, zabezpečení Wifi sítí) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. V oblasti archivace dat budou také podpořeny aktivity vedoucí ke zvýšení ochrany duševního vlastnictví nebo kulturního dědictví formou digitalizace a dlouhodobé elektronické archivace a ukládání dat.

Titul C: Virtualizace – serverová a desktopová virtualizace – VDI, centralizovaný dedikovaný HW pro virtualizaci, HA a site recovery řešení. Cílem opatření musí být centralizace a zvýšení efektivity využití HW popř. prodloužení živostnosti HW a cyklů obnovy.

Titul D: Vzdělávání v oblasti ICT – zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti ICT (úroveň uživatelská i odborná), podpora projektů zaměřených na vzdělávání znevýhodněných skupin (řešení tzv. digital divide). V rámci programu nebudou podporovány komerční prezentace firem.

6) Příjemci dotace:
 • Titul A: Webové stránky + Titul D: Vzdělávání v oblasti ICT:
  • obce Kraje Vysočina (obec, městys, město)
  • svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • organizace zřizované samosprávami v Kraji Vysočina (příspěvkové organizace kraje, příspěvkové organizace obcí Kraje Vysočina)
  • nestátní neziskové organizace se sídlem v Kraji Vysočina

    
 • Titul B: Bezpečnost a archivace dat + Titul C: Virtualizace:
  • obce Kraje Vysočina (obec, městys, město)
  • svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • organizace zřizované samosprávami v Kraji Vysočina (příspěvkové organizace kraje, příspěvkové organizace obcí Kraje Vysočina)

V rámci tohoto programu bude příjemcům poskytována podpora pouze na činnosti, které nemají charakter podnikatelské činnosti a poskytnutí podpory tak nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.   

7) Lokalizace projektů:
Kraj Vysočina

8) Uznatelné a neuznatelné náklady:

 • Vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti.
 • Náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy účetními doklady.
 • Mezi neuznatelné náklady patří:
  • náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši),
  • osobní a mzdové náklady (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění) přímo nesouvisející s projektem,
  • poplatky, pokuty a penále,
  • nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  • veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, papír, topení, kancelářské potřeby aj.) a mimořádné náklady uživatele přímo nesouvisející s projektem,
  • služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami,
  • nákup či oprava prostředků komunikační, výpočetní či spotřební elektroniky (video, fotoaparát, toner, přehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, skener atd.) přímo nesouvisejících s projektem,
  • jiné SW produkty přímo nesouvisející s projektem,
  • veškeré další náklady, které nejsou uvedeny níže jako přijatelné.
 • Mezi uznatelné náklady pro Titul A: Webové stránky patří:  
  • SW, který přímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (např. redakční systém, webový popř. aplikační server),
  • pořízení přídavných modulů redakčních systémů,
  • pořízení webových aplikací a multimediálních online prezentací,
  • pořízení a digitalizace dokumentů či fotografií,
  • náklady na pořízení domény (DNS)
  • překlady jazykových mutací.
 • Mezi uznatelné náklady pro Titul B: Bezpečnost a archivace dat patří:  
  • nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW,
  • náklady na zpracování bezpečnostního projektu (popř. vnitřních směrnic),
  • náklady na testování bezpečnosti (např. penetrační testy),
  • disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty,
  • archivační a zálohovací SW a HW,
  • metodiky zálohování, archivace a obnovy dat,
  • náklady digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci.
 • Mezi uznatelné náklady pro Titul C: Virtualizace patří:
  • nákup, vývoj a nasazení virtualizačního řešení,
  • disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty,
  • dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci přičemž uvedený HW musí být uveden na kompatibility listu,
  • koncová zařízení pro VDI (terminály)
  • virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace (není povoleno v rámci projektu pořídit pouze a jenom virtualizační SW),
  • jednorázové zaškolení zaměstnanců v případě komplexního nasazení systému virtualizace.
 • Mezi uznatelné náklady pro Titul D: Vzdělávání patří:
  • nákup licencí výukového (ne vyučovaného) SW,
  • pronájem školících prostor (externí prostory – tzn. nikoliv prostory nositele projektu),
  • odměny pro školitele (odměny mimo pracovní poměr nebo školení provedená externím subjektem),
  • náklady na školení (kurzovné)
  • drobný majetek pro účely vzdělávacích kurzů (pouze CD/DVD, fotoaparát, webová kamera), nutná přímá souvislost s projektem,
  • tvorba tištěných propagačních materiálů.

9) Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů:

Základní kritéria:
a)    soulad projektu s Programem rozvoje Kraje Vysočina, popř. s dalšími rozvojovými plány a programy
b)    soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem
c)    soulad projektu s obecně platnými právními předpisy
d)    připravenost a realizovatelnost projektu
e)    prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch rozvoje Kraje Vysočina
f)     reálný a průhledný rozpočet nákladů
g)    důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci spolufinancovat a realizovat

Specifická kritéria:

Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky:

a)    systém aktualizací (uveďte, jak často aktualizace probíhají, žádoucí jsou častější aktualizace (bodové rozpětí 0-3)
b)    dostupnost webových stránek (blind-friendly web, uveďte, zda je nebo není použita blind-friendly technologie) (bodové rozpětí 0-2)
c)    využití jazykových mutací (uveďte, zda jsou stránky přeloženy do dalších jazyků, případně kolika a jakých) (bodové rozpětí 0-2)
d)    užití webové aplikace (uveďte, zda projekt řeší webové aplikace (např. formulářová podání, interaktivní vkládání a prezentace dat atd.), případně uveďte, jaké aplikace jsou řešeny) (bodové rozpětí 0-2)
e)    zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek (popište způsob zpětné vazby) (bodové rozpětí 0-2)
f)     originalita a inovativnost projektu (uveďte, v čem je projekt inovativní či originální) (bodové rozpětí 0-4)
g)    přínos projektu z hlediska žadatele (uveďte, v čem a jak je projekt přínosný) (bodové rozpětí 0-3)
h)    podpora mobilního přístupu (podpora mobilních zařízení, specializované styly, mobilní aplikace) (bodové rozpětí 0-2)

Specifická kritéria pro Titul B: Bezpečnost a archivace dat:

a)    řešení problematiky virů, spyware, spamu (uveďte, zda projekt řeší tuto problematiku, zda existuje již dříve nasazené řešení, případně na jaké úrovni bude problematika řešena po realizaci projektu) (bodové rozpětí 0-4)
b)    řešení problematiky síťové bezpečnosti (uveďte, zda projekt řeší tuto problematiku a na jaké úrovni - např. firewall na úrovni stanic, firewall na úrovni celé sítě atd.) (bodové rozpětí 0-3)
c)    prevence, záplatování (uveďte, zda projekt řeší tuto problematiku a na jaké úrovni – např. úroveň stanic / sítě, organizační / technické řešení) (bodové rozpětí 0-3)
d)    řešení administrace zálohování a archivace (popište způsob řešení administrace zálohovaní a archivace pokud jsou v projektu řešeny) (bodové rozpětí 0-4)
e)    četnost archivačních běhů a zálohování (popište systém archivačních běhů a zálohování) (bodové rozpětí 0-3)
f)     návratnost a životnost řešení (popište životnost řešení a jaká bude návratnost po implementaci řešení) (bodové rozpětí 0-3)

Specifická kritéria pro Titul C: Virtualizace:

a)    návratnost, životnost řešení (bodové rozpětí 0-2)
b)    efektivnost řešení (vhodnost nasazení virtualizačních technik v daném prostředí a pro danou aplikaci) (bodové rozpětí 0-3)
c)    využití technik virtualizace desktopů (bodové rozpětí 0-4)
d)    škálovatelnost řešení (bodové rozpětí 0-3)
e)    redundance a dostupnost (bodové rozpětí 0-3)
f)     rozsah řešení – množství virtualizovaných zdrojů (bodové rozpětí 0-5)

Specifická kritéria pro Titul D: Vzdělávání:

a)    velikost cílové skupiny (uveďte počet vyškolených účastníků) (bodové rozpětí 0-4)
b)    míra zapojení mládeže (popište, jakým způsobem bude mládež zapojena, zda jen okrajově nebo aktivně např. v roli „vyučujících“) (bodové rozpětí 0-2)
c)    rozsah získaných dovedností (popište rozsah získaných dovedností, jaká bude využitelnost v praxi, zda bude vzdělávání potvrzeno certifikátem, případně jiným dokladem a jakým)  (bodové rozpětí 0-3)
d)    podíl HW na celkovém rozpočtu projektu (preference projektů s nízkým podílem HW) (bodové rozpětí 0-3)
e)    přenositelnost / znovupoužitelnost projektu (bodové rozpětí 0-2)
f)     absence služby, její potřebnost (uveďte, zda je služba běžně nabízena, jaká je její potřebnost, v případě absence služby a její vysoké potřebnosti náležitě zdůvodněte) (bodové rozpětí 0-2)
g)    vytvoření volně dostupného výukového obsahu (popište zda a případně jaký výukový obsah projekt řeší a jaká bude jeho dostupnost) (bodové rozpětí 0-4)

10) Minimální a maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt:

 

minimální výše dotace

maximální výše dotace

Titul A - Webové stránky

5 000 Kč

20 000 Kč

Titul B - Bezpečnost

10 000 Kč

100 000 Kč

Titul C - Virtualizace

10 000 Kč

150 000 Kč

Titul D - Vzdělávání

10 000 Kč

50 000 Kč

V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel podat v rámci jednoho titulu pouze jednu žádost, resp. získat podporu pouze jednoho projektu v rámci jednoho titulu.  V případě předkládání žádostí do více titulů je třeba tyto žádosti podávat vždy samostatně za každý titul.

11) Minimální podíl příjemce dotace (spoluúčast) a maximální výše dotace z celkových uznatelných nákladů projektu: 

 

minimální podíl příjemce dotace

maximální výše podílu  dotace

Titul A - Webové stránky

60%

40%

Titul B - Bezpečnost

40%

60%

Titul C - Virtualizace

60%

40%

Titul D - Vzdělávání

50%

50%

12) Časový harmonogram realizace projektu:

Titul A: Webové stránky - Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 30. 11. 2014.
Titul B: Bezpečnost a archivace dat - Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 28. 02. 2015.
Titul C: Virtualizace - Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 03. 2015.
Titul D: Vzdělávání - Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 28. 02. 2015.

13) Platební podmínky:

Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, v níž budou podrobněji stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet žadatele, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.
Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva žadatelem do 30 dnů od jejího obdržení, ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí dotace.
Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. Rovněž nebude umožněno měnit zásadním způsobem zaměření podpořeného projektu.
Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se nevylučuje. Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny na realizaci jednoho projektu není možný. 

Udržitelnost projektu bude 3 roky od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Způsoby propagace Kraje Vysočina a Fondu Vysočiny budou upřesněny ve smlouvě o poskytnutí dotace (např. zveřejnění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ na webu, označení pořízeného HW, označení školící místnosti atd.).

14) Termíny a podmínky podání žádosti o dotaci:

Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři.
Formulář žádosti ve formátu XML je umístěn na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/edotace, kde jsou ke stažení i další podpůrné dokumenty jako 602XMLFiller (bezplatná aplikace potřebná k vyplnění formuláře) nebo návod pro práci s elektronickými formuláři. Formulář žádosti je také umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz, případně je k vyzvednutí na adrese: Kraj Vysočina, krajský úřad, odbor informatiky, Žižkova 57,  587 33 Jihlava.
Na webové stránce Fondu Vysočiny je rovněž vyvěšen Statut účelového Fondu Vysočiny, který obsahuje kompletní informace k podmínkám poskytnutí dotace.

Způsob podání žádosti:

->Varianta 1 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“
Formulář bude odeslán do pátku 18. 04. 2014 do 12:00 hod elektronicky podepsaným e-mailem na adresu podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. E-mail je třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat, jinak není úkon právně platný. Do předmětu zprávy napište: Fond Vysočiny, Grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 – titul ………“ (žadatel místo teček doplní písmeno příslušného titulu, kterého se žádost týká).

-> Varianta 2 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“
Formulář bude odeslán do pátku 18. 04. 2014 do 12:00 hod na adresu datové schránky Kraje Vysočina včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. Doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání žádosti prostřednictvím datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon, jiný právní předpis, vnitřní předpis žadatele nebo obdobný dokument vyžaduje ověřený podpis, nebo současně podpisy více osob (např. členů statutárního orgánu). Do předmětu zprávy napište: Fond Vysočiny, Grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 – titul ………“ (žadatel místo teček doplní písmeno příslušného titulu, kterého se žádost týká).

Doklady nutné k posouzení žádosti:

 1. Stručný popis naplnění specifických kritérií (při popisu naplnění specifických kritérií používejte stejné písmenné označení, jako je použito v této výzvě; při popisu naplnění kritérií se vyjadřujte maximálně stručně a věcně).
 2. Doklad o právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru obyvatel pro fyzické osoby a výpis z registru osob pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele. Výpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti. Tento výpis lze získat na jakékoliv pobočce České pošty či CZECHPOINTU.

V případě, že žadatel není v těchto registrech zapsán, doloží jiný obdobný dokument dokládající jeho právní subjektivitu (zřizovací listina, stanovy s registrační doložkou, …) v ověřené kopii ne starší než 90 dnů před podáním žádosti, kde lze požadované údaje o žadateli tj. název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán ověřit.

Za relevantní doklad o právní subjektivitě je pro účely podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny považován i prostý výpis z obchodního rejstříku z webu justice.cz. Žadatel doloží vytištěný obraz elektronického dokumentu pdf, na kterém je uvedeno, že je elektronicky podepsán krajským soudem (žadatel tento výpis získá po zadání IČO a prostým vytištěním pdf verze výpisu). Elektronický podpis nesmí být starší 30 dnů před podáním žádosti.

Obec (město, městys) a příspěvková organizace kraje doklad o právní subjektivitě nepředkládá.

 1. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (možno řešit přiložením detailní cenové nabídky od dodavatele).
 2. Podrobný slovní popis projektu (i když je stručný popis projektu uveden ve formuláři žádosti, v příloze uveďte detailní informace o realizace projektu – popis stávajícího stavu, rámcový popis připravovaného řešení – možno i schematicky, budoucího stavu, atd.)

15) Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu):

Garantem programu je odbor informatiky, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  587 33.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor informatiky:
-       administrativní zpracování žádostí – Klára Jiráková, tel. 564 602 341, e-mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz,
-       odborné technické konzultace – Ing. Petr Pavlinec, tel. 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Jednotlivé projekty budou posouzeny garantem a řídícím výborem grantového programu. Ve výjimečných případech může řídící výbor navrhnout nižší částku podpory, než je požadována. Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný orgán kraje. Vyhodnocení grantového programu bude zveřejněno na webových stránkách Fondu Vysočiny (www.fondvysociny.cz) – odkaz „Vyhodnocené programy“ nejpozději do 4. 7. 2014. Bližší informace o vyhodnocení daného programu (důvody neposkytnutí dotace apod.) poskytuje garant programu.

Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude řídícím výborem z hodnocení vyřazena.
Ž
adatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů.
Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce programu není možné.

Podpora z Fondu Vysočiny nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení, a tudíž proti rozhodnutí řídícího výboru a příslušného orgánu kraje není odvolání.

 | Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 02. 2014 | 2588 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Fond Vysočiny
Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací