V Kraji Vysočina vznikl teritoriální pakt zaměstnanosti

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Informace, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 24. 06. 2016

Dne 22. 6. 2016 byla uzavřena dohoda o spolupráci v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, jejímž hlavním cílem je vytvoření efektivní platformy spolupráce v oblasti zaměstnanosti a regionálního trhu práce.

Signatáři dohody jsou Kraj Vysočina, Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Českomoravská konfederace odborových svazů, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Kraje Vysočina a Svaz průmyslu a dopravy.„Uzavřením partnerství mezi výše uvedenými subjekty vzniká prostor pro spolupráci při vytváření a realizaci strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti. Věřím, že nově vzniklá spolupráce napomůže rozvoji ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti našeho kraje“ uvedl Martin Hyský, radní kraje pro regionální rozvoj a územní plánování. 

Mezi hlavní oblasti spolupráce bude patřit kromě analytické a prognostické činnosti v oblasti zaměstnanosti či vývoje ekonomiky také např. problematika rozvoje lidských zdrojů, včetně školství, dalšího vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání, dále kariérové poradenství, příprava koncepčních dokumentů v oblasti strategie zaměstnanosti, zefektivnění spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru a další. Signatáři budou rovněž usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které budou mít zájem aktivně se podílet na dosažení stanovených cílů a rovněž budou efektivně využívat možné dotační zdroje v programovacím období 2014 - 2020.