NOVÉ CELNÍ PŘEDPISY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 31. 03. 2016

Dnem 1. 5. 2016 vstupují v platnost a účinnost nové celní předpisy EU, a to nový celní kodex – Nařízení EP a Rady č. 952/2013 EU a prováděcí předpisy – Nařízení komise č. 2446/2015 EU a Nařízení Komise č. 2447/2015 EU. Současně v ČR je připravováno vydání „Celního řádu“, které nahradí současně platný celní zákon č. 13/1993 Sb. v jeho platném znění.
Seminář je určen pro podnikatelskou veřejnost s cílem dát základní informace o nové právní úpravě dovozu a vývozu zboží v rámci obchodní činnosti s třetími zeměmi. Jedná se o obsáhlou a podrobnou právní úpravu činnosti celních orgánů při dovozu a vývozu zboží, povinností osob vyvážejících a dovážejících zboží, jedná s také o změny při zajišťování celního dluhu, změny v oblasti povolování zjednodušených postupů apod., to vše při elektronickém styku. Proto také není možné podat všechny dostačující informace v jediném výukovém dni. Zcela nově jsou koncipovány tzv. zvláštní režimy známé pod pojmem celní režimy.Obsah semináře:
1. Základní charakteristika právní úpravy, základní pojmy.
2. Základní pravidla pro práva, povinnosti a odpovědnost osob a rozhodování celních orgánů.
3. Subjekty před celními orgány, zastupování, oprávněný hospodářský subjekt.
4. Celní sazebník, celní hodnota zboží, původ zboží.
5. Celní dluh a zajištění celního dluhu.
6. Zboží vstupující do EU, celní status zboží, dočasné uskladnění zboží.
7. Základní informace o celním řízení.
8. Zvláštní režimy (celní režimy) a jejich výčet.
9. Vývoz zboží z EU.

Termín: 12. 4. 2016 09.00 – 15.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena: 1 300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1 600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Přednášející: JUDr. Jiří BABIŠ – absolvent PF UK se zaměřením na mezinárodní obchod, praxe 41 let v celní správě, více jak 20 let praxe při výuce disciplín zahraničního obchodu.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz  nejpozději do 7. 4. 2016

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.