PROJEKT: „Okna technickým oborům dokořán“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Okna, Zdroj: OHK jihlava, Vydáno dne: 23. 11. 2012


Krajská hospodářská komora kraje Vysočina společně s partnerem projektu, jímž je Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, v době od 1. 2. 2012 do 30. 1. 2015 realizují projekt zaměřený na účinnou podporu technického vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina s názvem

„Okna technickým oborům dokořán“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.36/01.0018.

Tento projekt, jehož rozpočet činí 4 951 840,48Kč, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce v průmyslu Kraje Vysočina.

Specifické cíle jsou ve vazbě na hlavní cíl projektu následující: Projekt je v souladu s výzvou zaměřen na tyto cílové skupiny:Hlavní cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol, s nimiž projekt pracuje nejvíce a na něž jsou zaměřeny prakticky všechny aktivity projektu. Tato skupina je projektem oslovována a motivována tak, aby měla v průběhu projektu i po jeho ukončení k dispozici více informací a konkrétních postupů pro své rozhodování o budoucím studiu a profesní kariéře. Žáci základních škol jsou do projektu zapojováni v rámci školního vyučování a to v hodinách, které jsou pro to vhodné (praktické vyučování, občanská výchova). V průběhu realizace projektu jsou využívány stávající dobré zkušenosti (best practice) a vytvářeny takové nástroje a postupy, které budou dostupné, zajímavé a funkční. Mezi ně patří například zprostředkování informací z firem ve formě virtuálních oken do jednotlivých technických oborů, exkurze a besedy se zástupci firem (jednateli, personalisty, mistry z výroby), motivační dílny zručnosti a specializační dílny zručnosti nebo workshopy učitelů středních odborných škol pro žáky základních škol.

V průběhu projektu jsou a postupně budou realizovány čtyři klíčové aktivity a to:

Hlavním přínosem projektu pro cílovou skupinu žáků základních škol bude: Hlavním přínosem pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků bude: Přidané hodnoty projektu, tj. jeho inovativnost, spočívá ve vytvoření systematického propojení linky základní škola – střední škola – zaměstnavatel. Projekt zasáhne celé území Kraje Vysočina a využije zejména kontaktů okresních hospodářských komor na podnikatelské prostředí, jakož i kontaktů partnera projektu na školské prostředí v celém kraji. Největší přidanou hodnotou projektu bude probuzení zájmu žáků o technické obory a zprostředkovaně pak i změna pohledu rodičů a veřejnosti vůbec na technické a řemeslné obory.
Projekt přispěje ke zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.


Přílohy:
Prezentace projektu OKNA.ppt
Inzerát do novin OKNA.doc
Označení místnosti OKNA.doc