ADR - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Autor: Bc. Michal Podolák MBA <podolak(at)komora.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Vydáno dne: 21. 01. 2009

Brzy tomu bude rok, co Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací mediátorů ČR, Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, ministerstvem financí, ministerstvem spravedlnosti a zástupci spotřebitelů spustilo projekt, který nabízí spotřebitelům i podnikatelům alternativní postup k řešení jejich sporů: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR - Alternative Dispute Resolution).

Nejčastějším případem těchto sporů jsou reklamace výrobků či služeb. Zásadní podmínkou ADR je dobrovolnost a úkolem Jednotného kontaktního místa (JKM) proto není, a ani být nemůže, vymáhání závazků, ale jde spíše o službu, jež umožní lepší komunikaci mezi spotřebitelem a podnikatelem při řešení vzájemných sporů.

Při prvním kontaktu je spotřebiteli/stěžovateli poskytnuta kvalifikovaná informace nebo doporučení. Konkrétní případ je posouzen, zda splňuje podmínky ADR, čímž je eliminováno zatěžování systému neoprávněnými požadavky.

Podmínkou také je, aby spotřebitel před návštěvou JKM uplatnil svůj nárok u subjektu, vůči kterému chce svou stížnost směřovat. Následně je kontaktována protistrana, které je navržen postup v rámci ADR (mediace nebo rozhodčí řízení). Může také sama navrhnout řešení, na které bude spotřebitel ochoten přistoupit.

Souhlasí-li podnikatel s mimosoudním řešením spotřebitelského sporu, může dojít buď k mediaci, nebo k rozhodčímu řízení. Záleží na konkrétním případě. Mediace představuje řešení sporu vzájemnou komunikací prostřednictvím kvalifikované osoby – mediátora. Cílem mediace je vzájemná dohoda zúčastněných stran. Rozhodčí řízení je alternativní řešení majetkového sporu nezávislým rozhodcem a jeho výstupem je závazný rozhodčí nález. K zahájení mediace nebo rozhodčího řízení je vždy třeba souhlas obou stran sporu.

Způsobů podání stížnosti je několik, nejjednodušším je vyplnění formuláře na http://adr.komora.cz/Stranky/form.aspx.

Mediace je zcela zdarma (odměna za činnost mediátora je hrazena Ministerstvem průmyslu a obchodu), v případě rozhodčího řízení strana podávající žalobu zaplatí poplatek za rozhodčí řízení, který činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 800,- Kč (odměnu za práci rozhodce opět hradí MPO).

Dobrovolná účast v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může napomoci posílení dobrého jména podnikatele a jeho zviditelnění. Ministerstvo průmyslu a obchodu do budoucna předpokládá zveřejňování podnikatelů, kteří se zapojili do systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Více informací k projektu ADR naleznete na stánkách:

http://adr.komora.cz/Stranky/form.aspx

http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/