Světový obchod

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Zahraniční obchod, Zdroj: Ing. Ivan Kameník, Vydáno dne: 15. 05. 2008

Světový obchod a export České republiky

Host: Ing. Ivan Kameník, Hospodářská komora Jihlava

Světové hospodářství

Česká republika není osamoceným ostrovem, ale je součástí světového, ale hlavně evropského ekonomického dění. Takže se musíme zcela určitě zabývat stavem a vývojem světového hospodářství.

Dovolte mi malý exkurz, abych posluchače uvedl do tématu našeho rozhovoru:

Světové hospodářství se po delší době velmi dobrého růstu potýká s několika problémy, které významně ovlivňují jeho chod.

Světové hospodářství může dokonce očekávat recesi-tedy záporný ekonomický růst. Tento vývoj odstartovala úvěrová krize v USA. Neochota bank v USA půjčovat peníze ohromila ekonomiku USA. Zpomalení zasáhne zcela určitě i Evropu. Do patnácti zemí měnové unie přitom směřují více než dvě třetiny českého exportu. Nezačínám příliš optimisticky, ale chci upozornit na to, co nás může v nejbližšch měsících potkat. Zvláště když je naše hospodářství významně závislé na exportu a tedy na stavu ostatních ekonomik.

Zatím se ale ČR nemusí obávat. Například zprávy z Německa jsou zatím povzbudivé;nezaměstnanost neroste a průmyslová výroba roste. Proto se zřejmě v nejbližších měsících hospodářské prognozy měnit nebudou- můžeme počítat s pětiprocentním růstem hospodářství. Zhoršení očekávejme na konci roku, nebo v příštím roce.

Obsah:
Co ovlivňuje současné světové hospodářství?
A co zmíněná potravinová krize?
Jak ovlivnil vstup ČR do EU náš export?
Pomoc státu českým exportérům?
Budoucnost českého exportu?
Jaké zlepšení podpory očekávají exportní firmy od státu?

Co ovlivňuje současné světové hospodářství?

Faktorů je celá řada, ale dva z nich vyčnívají nad ty ostatní: Jedná se o hypotéční krizi v USA a růst cen potravin prakticky v celém světě.

Realitou je, že dochází k drastickému omezování světového obchodu. Světová ekonomika roste pouze o necelá 4%. ČR poroste asi o 5%(vyjádřeno růstem hrubého domácího produktu), EU jen asi o 1 %, USA-tahoun světové ekonomiky jen o 0, 5%.

A hrozí stav, kdy s končí relativně dlouhé období bezproblémové integrační globalizace a státy se začnou uzavírat. Tím se může zpomalit mezinárodní obchod ve světovém měřítku.

A co zmíněná potravinová krize?

Ve světě v posledních dvou letech došlo k nárůstu cen základních potravin o desítky procent. V důsledku ohromného a neuváženého pěstování plodin pro výrobu biopaliv chybí pěstitelská plocha pro základní potraviny, obilí mnohé státy nakupují v zahraničí a chybí na domácích trzích. ceny pak stoupají velmi rychle.

V mnohých zemích již došlo k zákazu vývozu rýže a pšenice, zastavuje se tak mezinárodní obchod:

Určitá země neprodá obilí, nemá také příjem, za který by si koupila jiné zboží.

V konečném důsledku to znamená vlnu demonstrací v rozvojových zemích, v rozvinutých pak zvýšené ceny potravin nutí zaměstnavatele přistupovat na vyšší mzdy a roste inflace.

Potvrdila se liberální teze, že každý umělý zásah do přirozeného stavu trhu přinese ještě větší a závažnější poruchy hospodářství.

Závěrem k tomuto tématu chci říci, že světové hospodářství prozatím roste, ale čeká je těžší období s malým růstem a že světové hospodářství je relativně velmi zranitelné.

Export

Zabývám se na HK zahraničním obchodem a zvláště pak podporou exportérů z řad malých a středních podniků.

Zahraniční obchod je hybnou silou každé ekonomiky.

Pro ČR to platí dvojnásob, naše hospodářství je jasně exportní. Na druhé straně platí, že sebemenší problém v oblasti exportu má odraz na výkon hospodářství a tím i na ekonomickou úroveň obyvatelstva. Růst exportu nemá pozitivní dopady jen na bezprostředního exportéra. Umožňuje vznik nových pracovních míst, a to nejen u přímých exportérů, ale i v celé síti jejich domácích subdodavatelů i v řadě sektorů služeb. To vede k posilování zaměstnanosti a důchodů domácností, což je spojeno se zvyšováním poptávky a spotřeby s pozitivním dopadem na tempo ekonomického růstu.

Uvedu několik zajímavých čísel na vytvoření představy o stavu exportu ČR:

85% vývozu ČR jde do zemí EU, 70% veškerého vývozu ČR směřuje do Německa. Proto je německé hospodářství centrem našeho zájmu. Německo je také největším světovým vývozcem ale zároveň dvokou v importu.

5% do dalších vyspělých zemí světa a
10% do rozvojových států
Český export roste o 15% ročně!

Jak ovlivnil vstup ČR do EU náš export?

Po vstupu ČR do EU jsme mohli zaznamenat mimořádný zájem zahraničních firem o obchodní spolupráci s ČR. Pád bariér obchodu (cel, množstevních a jiných restrikcí apod. ), garantování solidního obchodního klimatu v ČR autoritou EU – to vše vedlo k prudkému růstu zahraničního obchodu ČR s EU a k velkému přílivu přímých zahraničních investic, které v České republice oceňují vysokou úroveň kvalifikace pracovní síly, dlouhodobé průmyslové tradice země, rozvinutou infrastrukturu, relativně nízké výrobní náklady a centrální polohu země v rámci Evropy. Ale to jsou informace, které jsou všeobecně známy.

Pomoc státu českým exportérům?

Česká republika prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí se snaží co nejvíce usnadnit cestu českým exportérům na zahraniční trhy a proto zřídila řadu institucí a organizací, jejichž pomoc mohou využít čeští exportéři, pokud se rozhodnou začít exportovat do zahraničí. Největší pozornost je zaměřena především na pomoc malým a středním podnikatelům, kteří co do počtu tvoří více než tři čtvrtiny exportujících firem, avšak na souhrnné hodnotě exportu se podílejí pouze 2 %.

Čeští podnikatelé mohou od roku 1997 využít služeb agentury CzechTrade, která byla zřízena proto, aby svými asistenčními a poradenskými službami doprovázela české vývozce při vstupu na zahraniční trhy. Nejvyšší přidanou hodnotou této instituce jsou zahraniční kanceláře ve 30 zemích světa, kam se mohou čeští podnikatelé obrátit z konkrétními dotazy. Pracovníci zahraničních kanceláří jsou profesionálové, kteří znají trh, jeho zvyklosti a specifika a mohou tak poskytnout podnikatelům aktuální a přesné informace dle jejich požadavků. Jaké jsou požadavky českých firem na podporu exportu?

Exportní firmy mají největší zájem o služby typu:

Budoucnost českého exportu?

Vycházejme ze současného stavu: samozřejmě v českém exportu převyšuje vývoz produktů automobilového průmyslu, ale zvyšuje se podíl strojírenských výrobků a napravuje se tak náš tradiční export. Vzestupnou tendenci mají elektrotechnika a elektronika, plasty a zvyšuje se export potravinářských výrobků. Významné jsou problémy kursů měn zemí, do kterých vyvážíme. Exportéři pak nemají zájem umísťovat své výrobky do dolarových oblastí, protože kursové ztráty jim snižují zisk z obchodu.

Zaznamenáváme snahy exportérů o vývoz do nových zemí EU-Bulharska a Rumunska, výzvou a šancí jsou trhy v Indii, Číně, Vietnamu a Rusku.

Zelena linka

Jaké zlepšení podpory očekávají exportní firmy od státu?