ABI - Přechodné období pro služby v Rakousku

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: ABI, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 07. 04. 2008

Rakousko si u některých druhů služeb vyjednalo přechodné období, na základě kterého může omezovat volné poskytování služeb pro pracovníky z nových členských států střední a východní Evropy, a to v délce min. 2 let a max. 7 let. Obory, kterých se týká omezení jsou: stavebnictví a příbuzné obory, zahradnické služby, úklidové a čistící služby, sociální služby, bezpečnostní služby

EU s textem

ABI

Firma se sídlem v ČR musí pro své pracovníky vysílané do Rakouska získat tzv. Entsendebewilligung (povolení k vyslání), které vydává rakouský úřad práce (ArbeitsmarktserviceAMS, informace na http://www.ams.or.at - seznam úřadoven, včetně formuláře žádosti).
Povolení se vydává na konkrétní osobu a časové období je nepřenosné. Je vhodné předem ověřit možnost udělení pracovního povolení ve spolupráci s rakouským zadavatelem objednávky, který AMS zdůvodní potřebu udělení pracovního povolení.
AMS je povinen toto povolení vystavit během 6 týdnů, pokud jsou splněné všechny potřebné předpoklady: Na českém webu najdete kontakty na pracoviště rakouského úřadu práce na následujících stránkách (téměř na konci, bod 10: Jak najít zaměstnání): http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/rakousko/

Na níže uvedené hospodářské činnosti - stavební živnosti včetně příbuzných hospodářských odvětví - nesmí být uděleno žádné povolení k vyslání, a to i případě kratšího trvání projektu. V těchto případech potřebuje každý český zaměstnanec, který má být vyslán českým podnikatelem, povolení k zaměstnání (Beschäftigungsbewilligung).
Toto povolení se podle zkušeností nezíská nebo získá za okolností, které se vyskytnou velmi zřídka.

Konkrétní činnosti najdete vyjmenované v následujícím dokumentu– klasifikace ekonomických činností: http://www.austriantrade.cz/EU-Erweiterung-cz.htm

Pro všechny ostatní hospodářské činnosti, které nejsou výše vyjmenovány existuje od 1. května 2004 v podstatě úplná svoboda poskytování služeb.

OSVČ, které mají sídlo v ČR a zde disponují příslušným živnostenským oprávněním, mohou poskytovat svoje služby samostatně, tedy bez vyslání závislých zaměstnanců, každé jiné členské zemi EU již od 1. května 2004 neomezeně. Předpokladem ovšem je, že česká OSVČ vlastní živnostenské oprávnění v ČR již určitou dobu (tj. zpravidla 3-6 let) a toto prokáže. Rozsah živnostenského oprávnění musím odpovídat poskytovaným službám, a musí být v Rakousku na požádání prokázán.
Pokus chce česká OSVČ vykonávat v Rakousku práce, které zde nepředstavuje žádnou vázanou činnost (např. obchodnické řemeslo), potom se před zahájením své činnosti v Rakousku nemusí nikde přihlásit, nýbrž může svoji činnost bez dalšího zahájit. Je nutné ale mít na zřeteli předchozí odstavec.
Pokud chce česká OSVČ vykonávat činnosti, které v Rakousku spadají do vázaných živností (např. všechna řemesla), pro než musí prokázat způsobilost, potom musí česká OSVČ úřadu v Rakousku prokázat, že tuto způsobilost má. K tomu je příslušné Spolkové ministerstvo hospodářství a práce, 1010 Wien, Stubenring 1.

Povolení se vydává na konkrétní osobu a časové období je nepřenosné. Je vhodné předem ověřit možnost udělení pracovního povolení ve spolupráci s rakouským zadavatelem objednávky, který AMS zdůvodní potřebu udělení pracovního povolení.