Pomůžeme Vám získat finanční prostředky z fondů EU

Autor: Ing. Romana Bendová <bendova(at)komora.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Zdroj: www.czechinvest.org, Vydáno dne: 21. 04. 2008

Okresní hospodářská komora Jihlava poskytuje pro podnikatele v oblasti dotačního poradenství následující služby: Fondy EU

Pokud potřebujete konzultovat Váš podnikatelský záměr a vytipovat možné formy podpory, vyplňte Investiční dotazník. Na základě Vašeho dotazníku se s Vámi spojíme a domluvíme osobní konzultaci.

Rubrika „Projekty a dotace EU“ je určena především podnikatelským subjektům a zájemcům o podnikání, kteří se zajímají o možnost získání finanční podpory pro realizaci svých podnikatelských záměrů, a to jak z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie, tak ze státního rozpočtu nebo dalších zdrojů. V této rubrice přinášíme zejména přehled aktuálně nabízených podpor z jednotlivých programů, v rámci kterých mohou žádat podnikatelské subjekty. Převážně se jedná o aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI).

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci OPPI pro období 2007 - 2013 celkem 15 programů podpory. OPPI je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

OPPI je z pohledu finančních prostředků třetím největším českým operačním programem – z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld. €.
Peníze budou vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách a šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

Více informací: