O rozhodčím soudu

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Zdroj: http://www.soud.cz, Vydáno dne: 17. 04. 2008

Rozhodčí soud byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1.1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud).

Váha
Přes uvedené změny názvu jde stále o týž soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa.

Dobrou pověst založil Rozhodčí soud zejména na činnosti rozhodců, zapsaných na listině rozhodců, kterou vede. Rozhodci jsou většinou advokáty, universitními pedagogy apod. Na listině rozhodců je zapsáno 216 rozhodců českých i zahraničních.

Za několik desítek let trvající existence rozhodli rozhodci v řízení před Rozhodčím soudem více než 7 tisíc sporů, v převážné míře z oblasti světového zahraničního obchodu. Rozhodčí nálezy vydané na závěr řízení se stávají dnem doručení sporným stranám pravomocné a soudně vykonatelné. Široká vykonatelnost nálezů prakticky po celém světě je garantována Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, jejímiž signatáři je dnes více než 130 států světa včetně České republiky. Doba potřebná k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a k případnému následnému výkonu rozhodčího nálezu v České republice je nesrovnatelně kratší než doba běžného soudního řízení.

Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (resp. rozhodčí doložky) ve prospěch tohoto soudu, která tvoří zpravidla jedno ujednání majetkového kontraktu mezi smluvními stranami. Pokud byl takový kontrakt uzavřen v minulosti bez rozhodčí doložky, je možné uzavřít k němu dodatek obsahující dodatečné ujednání stran o příslušnosti rozhodčího soudu k řešení případného sporu z tohoto kontraktu.

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem probíhá obvykle podle jeho Řádu, publikovaném v Obchodním věstníku, pokud si strany sporu nedohodnou něco jiného. Řád a další informační materiály jsou k dispozici stranám sporů i ostatním zájemcům bezplatně v sídle soudu, v sudištích či sídlech hospodářských a agrárních komor České republiky v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a ruském.

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR uzavřel dohody o spolupráci s těmito Hospodářskými komorami – HK České Budějovice, HK Jablonec nad Nisou, HK Jihlava, HK Klatovy, HK Kroměříž, HK Liberec, HK Mělník, HK Most, HK Olomouc, HK Ostrava, HK Pelhřimov, HK Přerov, HK Třebíč, HK Uherské Hradiště, HK Zlín, HK Žďár nad Sázavou. Spolupráce Rozhodčího soudu v rozhodčím řízení je dohodnuta na kontaktním místě v Hradci Králové a Roudnici nad Labem. V těchto místech lze obdržet informační materiály a aktuální informace o rozhodčím řízení a Rozhodčím soudě při HK ČR a AK ČR.

Výhody rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR:

Exekuce

Rozhodčí nález je současně exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., Zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v případě, že povinná strana rozhodnutí rozhodčího soudu nerespektuje a neplní.