Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Projekty 2004-2006, Zdroj: http://www.komora.cz/catid3509/default.aspx, Vydáno dne: 07. 04. 2008

Projekt Institut trhu práce jako podpůrný systém služeb zaměstnanosti byl zahájen v roce 2006 v pěti pilotních krajích – Ústeckém, Moravskoslezském, Pardubickém, Zlínském a kraji Vysočina. Je zaměřen na rozšíření a modernizaci stávajících kapacit služeb zaměstnanosti na základě zvýšení jejich kvality a dostupnosti nejen pro zaměstnavatelské subjekty, ale i pro uchazeče a zájemce o zprostředkování zaměstnání.

ITP

Podpora malých a středních podnikatelů v rámci aktivit projektu znamená zvýšení zaměstnanosti a představuje významnou pomoc malým a středním zaměstnavatelům.

Nositelem a realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
Projekt je ze 75 % financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 25% ze státního rozpočtu České republiky.

Klíčovou úlohu mají partneři projektu: Kromě úřadů práce v okresech a pověřených úřadů práce v pilotních krajích jsou to Hospodářská komora ČR a Národní vzdělávací fond. Tito partneři zajišťují zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti tím, že rozšiřují činnosti poskytované pro zaměstnavatelské subjekty, uchazeče, resp. zájemce o zaměstnání a současně rozvíjejí vzdělávání a odbornou přípravu pracovníků služeb zaměstnanosti.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a prohloubení služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich dostupnosti všem cílovým skupinám, jimž jsou poskytovány.
Dalšími cíli projektu jsou mimo jiné:

 • výrazné rozšíření služeb poskytovaných zaměstnavatelským subjektům
 • vytvoření podmínek pro zvyšování odborné úrovně a profesní kvalifikace pracovníků služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací

  Primární cílová skupina:

 • orgány služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci
 • spolupracující organizace a jejich pracovníci

  Sekundární cílová skupina:

 • široká veřejnost, uchazeči a zájemci o zaměstnání (včetně absolventů a studentů)
 • zaměstnavatelé, převážně malí a střední podnikatelé

  Přínos pro cílové skupiny:

 • rozdělením činnosti mezi pracovníky úřadů práce a pracoviště ITP vede ke zlepšení poskytování služeb jednotlivým klientům
 • větší orientace pracovníků úřadů práce na práci s cílovými skupinami uchazečů a zájemců o zaměstnání, a tím i individuálnější přístup
 • zaměření orientace pracovníků ITP v sítí HK ČR na poskytování služeb zaměstnavatelským subjektům

  Síť pracovišť ITP HK ČR odpovídá územní struktuře úřadů práce.

  V pilotních krajích České republiky je do projektu Institut trhu práce zapojeno přes 30 pracovišť v síti Hospodářské komory ČR a téměř 30 pracovišť při úřadech práce

  Pracoviště Institutu trhu práce při krajských a okresních hospodářských komorách pro své klienty především z řad zaměstnavatelů budou poskytovat služby z oblastí:

 • Personální poradenství
 • Dotační poradenství v oblasti trhu práce
 • Kariérní poradenství
 • Poradenství v oblasti profesního vzdělávání

  Další činnosti realizované projektem

 • rozvoj informačních monitorovacích a vyhodnocovacích systémů
 • rozvoj systému řízení veřejných služeb zaměstnanosti
 • rozvoj adekvátní personální, technické a informační infrastruktury nezbytné pro efektivní poskytování služeb zaměstnanosti
 • rozvoj systémů a nástrojů pro předvídání a monitorování změn v zaměstnanosti a v potřebách kvalifikace
 • tvorba systému standardů kvality poskytovaných služeb zaměstnanosti
 • tvorba nových nástrojů a programů APZ (zpracování metodiky k jejich aplikaci a jejich pilotní ověřování)