Členství

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: O nás, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 20. 11. 2007

Proč být členem Okresní hospodářské komory Jihlava?
Přesvědčte se o výhodách členství.
Přečtěte si nabídku služeb Okresní hospodářské komory Jihlava.Výhody členství

 

Nabídku služeb naleznete zde.Podmínky členství v Hospodářské komoře České republiky resp. Okresní hospodářské komory Jihlava

Hospodářská komora České republiky je zřízena k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajištění potřeb svých členů. Její postavení a působnost je upravena zákonem č. 301/92 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění pozdějších změn a doplňků. Ustanovení zákona jsou rozpracována ve Statutu, Jednacím řádu, Volebním řádu a Příspěvkovém řádu Hospodářské komory ČR.

Členy HK ČR mohou být právnické i fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.

Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné.

O přijetí za řádného člena Hospodářské komory ČR rozhoduje na základě písemné žádosti podnikatele představenstvo okresní hospodářské komory, regionální hospodářské komory, resp. živnostenského společenstva.

Základní práva a povinnosti člena HK ČR ve smyslu § 6 zákona č. 301/92 Sb.:

 1.  
  1. volit a být volen do orgánů komory, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo která je členem jejich statutárního orgánu,
  2. využívat služeb poskytovaných komorou,
  3. obracet se ke smírčím komisím komory,
  1. vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  2. dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
  3. řádně platit stanovené členské příspěvky.
 2. člen HK ČR má právo:
 3. člen HK ČR má povinnost:

K přihlášce prosíme přiložit ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Výše ročních členských příspěvků:

 

 

 

 

fyzická osoba 500,- Kč
právnická osoba 5.000,- Kč
škola 1.000,- Kč

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška Čestné prohlášení Garanti

Postup při přijímání nových členů OHK Jihlava:

 1. Zájemce o členství vyplní přihlášku a odevzdá ji na úřad OHK Jihlava. (přihláška)
 2. Zájemce o členství podepíše čestné prohlášení a odevzdá na úřad OHK Jihlava (Čestné prohlášení žadatele ...)
 3. Zájemce obdrží seznam členů představenstva z nichž jeden bude garantem. (seznam členů představenstva)
 4. Pokud se zájemce sám nedohodne s někým z představenstva, může o pomoc požádat úřad OHK Jihlava a ten se pokusí mu zprostředkovat potencionálního garanta.
 5. Zájemce bude pozván na řádné zasedání představenstva; na zasedání budou společně pozváni maximálně tři zájemci.
 6. Zájemci o členství na zasedání představenstva představí svou firmu a garant vyjádří svou záruku za solidnost zájemce.
 7. Po představení všech zájemců o členství v OHK Jihlava na zasedání představenstva zájemci odejdou.
 8. Představenstvo bude hlasovat o přijetí zájemců do OHK Jihlava.
 9. Výsledek hlasování oznámí ředitel OHK Jihlava zájemci telefonicky nebo osobně.

Nově přijatým členům bude na konci roku slavnostně předáno "Osvědčení o členství v OHK Jihlava".